Standard Organizacji Teleporady

Standard organizacji teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w NZOZ Nasza Przychodnia. Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji konsultacji telefonicznej znajdują się na stronie internetowej NZOZ Nasza Przychodnia oraz na tablicy informacyjnej w placówce. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. z późniejszymi zmianami informujemy, że przychodni NZOZ Nasza Przychodnia funkcjonują obecnie 3 formy świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy POZ, pielęgniarki i położne:

 • porada udzielana przez telefon, zwana dalej teleporadą, konsultacją telefoniczną,
 • osobista wizyta w przychodni – w przypadkach, gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta lub gdy świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
 • wizyta recepturowa – w przypadku, gdy Pacjent potrzebuje tylko recepty na stale przyjmowane leki.

TELEPORADA w ramach POZ

Zasady ogólne:

 1. W celu umówienia teleporady należy:
 • połączyć się z Rejestracją – (32) 263-24-84 wybierając odpowiedni numer wewnętrzny,
 • wysyłając e-mail przychodnia@nasza-przychodnia.pl,
 • dokonując e-rejestracja na stronie internetowej www.nasza-przychodnia.pl
 1. Po uzyskaniu połączenia z rejestracją należy podać imię, nazwisko, numer PESEL i uzgodnić datę oraz godzinę teleporady.
 2. W uzgodnionym przez Pacjenta terminie (z uwzględnieniem marginesu czasowego) lekarz/pielęgniarka/położna skontaktuje się w celu przeprowadzenia teleporady.
 3. Konsultacja telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta i/lub danych w systemie teleinformatycznym.
 4. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu, podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu, a konsultacja telefoniczna zostanie anulowana. Pacjent, który nie odebrał połączenia i jego wizyta została anulowana zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.
 5. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielająca teleporady, w trakcie jej udzielania może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej. W tym przypadku Pacjent zostanie poproszony o stawiennictwo osobiste w przychodni o wyznaczonej porze
 6. W trakcie teleporady Pacjent ma prawo wyrazić wolę osobistego kontaktu w właściwym personelem medycznym.
 7. Konsultacja telefoniczna realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność,
  z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 8. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady
 9. Przed zakończeniem konsultacji telefonicznej lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe.

UWAGA:

Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania – bez badania pacjenta – recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),
 • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego). 

REALIZACJA: E-RECEPTA

Jeśli podczas konsultacji telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje informację o 4-cyfrowym kodzie PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece.

Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Możliwe jest również odebranie wydruku informacyjnego potwierdzającego wystawienie e-Recepty
w rejestracji NZOZ Nasza Przychodnia

REAIZACJA E-SKIEROWANIE

Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Skierowanie, Pacjent otrzymuje informację o 4-cyfrowym kodzie PIN umożliwiającym zrealizowanie danego świadczenia zgodnie
z e-Skierowaniem.

Otrzymany PIN wraz z numerem PESEL Pacjent udostępnia osobie realizującej usługę zleconą na
e-Skierowaniu.

Możliwe jest również odebranie wydruku informacyjnego potwierdzającego wystawienie
e-Skierowania w rejestracji NZOZ Nasza Przychodnia

REALIZACJA: E-ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE

Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Konsultacji Telefonicznej e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje informację przez telefon lub SMS-z numerem zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

REALIZACJA E-ZLA 

Jeżeli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie), wystawiony dokument przesyłany jest automatycznie do ZUS oraz do pracodawcy / pracodawców.

REALIZACJA ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LABORATORYJNYCH LUB OBRAZOWYCH

W przypadku zleconych przez personel medyczny badań laboratoryjnych, obrazowych lub zleceń na badania Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do właściwej placówki w celu odebrania wydrukowanych skierowań czy zleceń.

W placówce NZOZ Nasza Przychodnia na miejscu można wykonać zlecone badania – laboratoryjne
i USG. Pozostałe badania diagnostyczne wykonywane są w placówkach podwykonawców (wykaz podwykonawców znajduje się w siedzibie NZOZ Nasza Przychodnia , w tym na tablicach informacyjnych. Informacji  podwykonawcach udzielają także pracownicy NZOZ Nasza Przychodnia

INTERNETOWE KONTO PACJENTA:

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl

Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

 • dokumentacji medycznej – na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

POTRZEBUJESZ PORADY?

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką